Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden betrekking hebbend op Your Life Support Academy

Algemene voorwaarden betrekking hebbend op Your Life Support Academy.
De algemene voorwaarden zijn Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Begripsbepalingen en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Your Life Support Academy is een Business School of Life en biedt op zijn platform, www.ylsa.nl, in samenwerking met businesspartners, zijn diensten en trainingen aan. De algemene voorwaarden inclusief de disclaimer zijn integraal van toepassing op www.ylsa.nl en op alle trainingen, producten en diensten van onze organisatie.

Artikel 1: Begripsbepalingen

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder Your Life Support Academy wordt verstaan een Business School of Life met de statutaire zetel te Oosterhout en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20062671.
 3. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst tussen Your Life Support Academy en de opdrachtgever.
 4. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
 5. Onder opdrachtbevestiging wordt het volgende verstaan: het mondeling of schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de door Your Life Support Academy aangeboden offerte.
 6. Onder tarief wordt verstaan: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief omzetbelas-ting en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen en belastingen, voorts exclusief bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Onder product of training worden zowel de infotrainingen die Your Life Support Academy zelf of via zijn businesspartners op de website www.ylsa.nl aan zijn klanten aanbiedt als ook de trainingen en producten bedoeld die live worden aangeboden in individueel verband of in groepsverband.
 8. Onder klant wordt verstaan de persoon of partij die diensten en/of producten op de website www.ylsa.nl of anderszins afneemt.
 9. Onder bijkomende kosten wordt verstaan: reis- en verblijfskosten, materiaal-, verzend- en (digitale) opslag-kosten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en (mondelinge) overeenkomsten tussen opdrachtgever en Your Life Support Academy, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Your Life Support Academy, voor de uitvoering waarvan door Your Life Support Academy -derden dienen te worden betrokken, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2.
 3. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn deze algemene voorwaarden van toepas-sing indien de opdrachtgever de gelding ervan in een eerdere overeenkomst met de Your Life Support Academy heeft aanvaard.
 4. Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de opdrachtgever gehanteerde, algemene of specifieke voor-waarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden door de Your Life Support Academy vooraf schriftelijk is aanvaard.
 5. De Your Life Support Academy is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Mits de Your Life Support Academy de opdrachtgever daarvan tevoren schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en deze in de gelegenheid heeft gesteld de opdracht alsdan binnen redelijke termijn te ont-binden, is deze aan de nieuwe voorwaarden gebonden.
 6. Indien Your Life Support Academy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat Your Life Support Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en Your Life Support Academy eindigt, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de af-wikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien een op grond van de vorige zinsnede geheel of gedeeltelijk nietige of ver-nietigde bepaling vervangen wordt, wordt deze nieuwe bepaling opgesteld in de geest van de oorspronkelij-ke bepaling.

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

 1. Desgevraagd zal Your Life Support Academy voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Op basis van de informatie die door de opdrachtgever ter zake van de opdracht is verstrekt, is de offerte een weerslag van het verwachte aantal te besteden uren aan een opdracht c.q. de afzonderlijke onderdelen daarvan. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal Your Life Support Academy de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 2. Een mondeling aanbod van Your Life Support Academy vervalt indien het niet terstond wordt aanvaard. Indien het wel terstond wordt aanvaard, is de overeenkomst tot stand gekomen. In geval van een mondelinge opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door de opdrachtgever van de aanvang van de werkzaamheden door Your Life Support Academy, zonder dat opdrachtgever daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.
 3. Een schriftelijke aanbieding of offerte en daarmee samenhangende prijsopgave door Your Life Support Academy is vrijblijvend en bindt Your Life Support Academy op zich-zelf niet, tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld en de opdrachtgever de offerte binnen die termijn aanvaardt. De overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever de aanbieding van de Your Life Support Academy mondeling of schriftelijk heeft aanvaard binnen de gestanddoeningstermijn, waarbij in geval van mondelinge aanvaarding het in lid 2 van dit artikel bepaalde van toepassing is. Indien een vrijblijvende aanbieding, waarin geen termijn voor aanvaarding werd genoemd, door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Your Life Support Academy het recht de aanbieding binnen 6 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Laat zij dit na, dan is de overeen-komst na ommekomst van 6 werkdagen tot stand gekomen.
 4. Your Life Support Academy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, dan wel de daarop gebaseerde opdrachtbevestiging, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Your Life Support Academy kan een dergelijke vergissing of verschrijving eenzijdig bindend corrigeren.

 

Inhoud, aanvang en wijziging van de opdracht

Artikel 4: Inhoud en aanvang van de opdracht

 1. De opdracht omvat al hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien Your Life Support Academy een offerte heeft verstrekt, maakt deze deel uit van de opdracht, voor zover partijen daarvan naderhand niet zijn afgeweken.
 2. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig en correct alle voor de uitvoering van de op-dracht noodzakelijke medewerking en informatie aan Your Life Support Academy verstrekt. Indien dit niet, niet correct of niet tijdig geschiedt, is Your Life Support Academy gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 3. Your Life Support Academy zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

 1. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht en/of indien de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
 2. De tussen partijen overeengekomen wijzigingen in de opdracht dienen door de opdrachtgever in beginsel schriftelijk aan Your Life Support Academy te worden bevestigd, die daarop vervolgens schriftelijk akkoord geeft. Worden de wijzigingen slechts mondeling overeengekomen, dan is het risico voor het correct doorvoeren van deze wijzigingen, alsmede de uit de wijzigingen voortvloeiende consequenties voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtge-ver. Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn door de opdrachtgever onvoorzien wordt vervroegd, komen eventuele meerkosten – bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot het ontstaan en moeten betalen van overuren of spoedtarieven c.q. het inschakelen van derden – geheel ten laste van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tus-sentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloei-ende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.
 5. Indien de wijziging van de opdracht een substantiële vermindering van de werkzaamheden tot gevolg heeft, is er sprake van (gedeeltelijke) opzegging en geldt het bepaalde in de artikelen 12 en 13.

 

Inschakelen van derden

Artikel 6: Derden

 1. Opdrachten worden namens Your Life Support Academy uitgevoerd door leden van Your Life Support Academy, in hun hoedanigheid van zelfstandig ondernemer. In principe zal/zullen dit zoveel mogelijk het lid/leden zijn die in de offerte is/zijn vermeld. Indien gedurende de uitvoering van de opdracht blijkt dat, zulks ter beoordeling van de Coöperatie Your Life Support Academy U.A., de inzet van andere leden van Your Life Support Academy gewenst of noodzakelijk is, is Your Life Support Academy gerechtigd deze leden, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever in te zetten voor de opdracht. De overeengekomen voorwaarden zoals prijs en uitvoe-ringstermijn zullen daardoor niet worden gewijzigd.
 2. De inschakeling van derden, niet-leden van Your Life Support Academy, vindt desgewenst plaats na afstemming met de opdrachtgever. Your Life Support Academy blijft te allen tijde contractpartij van en aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De algemene voorwaarden van de in-geschakelde derde zijn voor wat betreft diens werkzaamheden van toepassing op de overeenkomst met de opdrachtgever. Your Life Support Academy is in dat geval jegens de opdrachtgever gerechtigd een beroep te doen op de bepalingen van de door derden gehanteerde voorwaarden, als waren de werkzaamheden door de Coöperatie Your Life Support Academy U.A. zelf verricht.
 3. Your Life Support Academy zal bij de inschakeling van derden de nodige zorg en oplettendheid in acht nemen en informeert opdrachtgever indien en voor zover noodzakelijk over deze inschakeling van derden, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Uitvoeringstermijnen, vertraging en opschorting

Artikel 7: Vertraging in de uitvoering

Indien fatale uitvoeringstermijnen zijn overeengekomen, is Your Life Support Academy pas in verzuim nadat zij door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld in verband met de overschrijding van de uitvoeringstermijn. De opdrachtgever zal een dergelijke ingebrekestelling niet eerder verzenden dan nadat zij Your Life Support Academy gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de uitvoering alsnog binnen de gestelde termijn te doen plaatsvinden. Indien Your Life Support Academy desondanks in gebreke blijft de werkzaamheden binnen de uitvoeringstermijn uit te voeren, is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht op te zeggen, met inachtneming van het in de artikelen 12 en 13 bepaalde.

 

Artikel 8: Opschorting

 1. Your Life Support Academy is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Your Life Support Academy na het sluiten van de overeen-komst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Tevens kan Your Life Support Academy de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien vanwege vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Het in dit lid bedoelde recht van opschorting laat onverlet het recht van Your Life Support Academy om de overeenkomst op te zeggen krachtens artikel 12.
 2. Indien Your Life Support Academy overgaat tot opschorting, is zij op generlei wijze ge-houden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Het in artikel 7 be-paalde is niet van toepassing op opschorting.

 

Tarieven, kosten en betalingsvoorwaarden

Artikel 9: Tarieven en kosten

 1. Indien geen bedragen zijn overeengekomen, zijn de bij Your Life Support Academy gebruikelijke tarieven van toepassing.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten. Reistijd wordt in rekening gebracht vanaf 30 minuten vanaf de woonplaats van het lid van de Coöperatie Your Life Support Academy U.A. dat de opdracht uitvoert. De bijkomende kosten worden tegen werkelijke kosten doorbelast.
 3. Indien de Coöperatie Your Life Support Academy U.A. met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Your Life Support Academy niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ont-binden, indien deze prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 van afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Your Life Support Academy alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Your Life Support Academy rustende verplichting ingevolge de wet, of indien bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

 

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, zonder aftrek of enige verre-kening te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur is vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden aan Your Life Support Academy en op een door Your Life Support Academy aan te wijzen rekeningnummer. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om voor of namens Your Life Support Academy -betalingen te doen aan zelfstandige door Your Life Support Academy ingeschakelde derden, onderaannemers of leveranciers.
 3. Your Life Support Academy kan van de opdrachtgever een voorschot van betaling ver-langen, voordat met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Een voorschotnota zal bij de eindafrekening worden verrekend met de als dan daadwerke-lijk verschuldigde tarieven en kosten.
 4. Indien de opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Your Life Support Academy voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij – zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is – rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrij-ding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente. Het in artikel 12 lid 2 bepaalde is niet van toepassing.
 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaald worden gemaakt, zijn voor rekening van de op-drachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze gemaakte kosten is de overlegging van de desbe-treffende facturen voldoende.
 6. Your Life Support Academy heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken tot in de eerste plaats de mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open-gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Bezwaren omtrent de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk bij Your Life Support Academy worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

 

Opzegging van de opdracht en de gevolgen daarvan

Artikel 11: Wijze van opzegging

De opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte schriftelijke mededeling, waarin tenminste de grond van de opzegging dient te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.

Artikel 12: Opzeggingsgronden

 1. Your Life Support Academy is gerechtigd de opdracht op te zeggen in geval van faillissement, beslaglegging, surseance van betaling van opdrachtgever, staking van de activiteiten, liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing of anderszins wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm, waaronder ontbinding van een rechtspersoon of verlies van rechtspersoonlijkheid, of overige omstandigheden die Your Life Support Academy goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de over-eenkomst of uit deze algemene voorwaarden, dient de gedupeerde partij de tekortschietende partij daarvan binnen redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming schriftelijk op de hoogte te stellen en de te-kortschietende partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de tekortkoming op te heffen en/of de gevolgen daarvan te herstellen. Indien het voorgaande niet leidt tot opheffing van de te-kortkoming en/of volledig herstel van de gevolgen daarvan, dan is de wederpartij van de partij aan wier kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, bevoegd de opdracht op deze grond op te zeggen. Het in dit lid bepaalde geldt niet voor de situatie zoals in artikel 10 lid 4 bedoeld.
 3. Aan laakbaar handelen van een partij worden dezelfde rechtsgevolgen verbonden als aan een toerekenbare tekortkoming van die partij.
 4. Indien er sprake is van overmacht, kan de opdracht door ieder der partijen worden opgezegd. Van over-macht is sprake indien een tekortkoming een partij niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechts-handeling of in het verkeer geldende omstandigheden voor haar rekening komt.

 

Artikel 13: Gevolgen van opzegging

 1. Indien de opdracht wordt opgezegd door Your Life Support Academy, op één van de gronden zoals bedoeld in artikel 12, is zij niet gehouden tot schadevergoeding in welke vorm of onder welke naam dan ook. De opdrachtgever is alsdan verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van Your Life Support Academy te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt. Indien er sprake is van een opzeggingsgrond zoals bedoeld in de leden 1, 2 of 3 of artikel 12, is de opdrachtgever daarnaast gehouden om 10% van het resterende deel van het tarief, dat de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. De opzegging laat onverlet het recht van Your Life Support Academy op schadevergoeding.
 2. Indien de opdracht wordt opgezegd door de opdrachtgever, op de gronden zoals vermeld in de leden 2 en 3 van artikel 12, dan is hij verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van Your Life Support Academy te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt. Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding op grond van het bepaalde in artikel 16.
  3. Indien de opdracht door één der partijen wordt opgezegd op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 4, is de opdrachtgever verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van Your Life Support Academy te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt, tenzij dit leidt tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Het bepaalde in artikel 16 is niet van toepassing.
 3. Indien door de opdrachtgever wordt opgezegd, zonder dat er sprake is van één van de gronden zoals bedoeld in artikel 12, dan is hij verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van Your Life Support Academy te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt. Daarnaast is hij 100% van het resterende tarief verschuldigd dat hij verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de opdrachtgever niet al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met Your Life Support Academy gesloten overeenkomst, is nagekomen, blijft het geleverde eigendom van Your Life Support Academy. De opdrachtgever kan het geleverde, hetwelk onder het eigendomsvoorbehoud valt, niet in gebruik nemen, publiceren, doorverkopen, vervreemden, verpanden, bezwaren of gebruiken als betaalmiddel.
 2. Indien de opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel uit deze voorwaarden te kort schiet, is Your Life Support Academy gerechtigd de goederen terug te nemen.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Your Life Support Academy daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Modellen, technieken, concepten, (info)trainingen, testen, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de totstandkoming van het door Your Life Support Academy geleverde, zijn en blij-ven eigendom van de Coöperatie Your Life Support Academy U.A. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na toestemming van de Your Life Support Academy. De opdrachtgever heeft slechts dan het recht het geleverde te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dat past binnen het doel van de opdracht. Trainingen en info-trainingen en dergelijke zijn hierbij uitgesloten. Deze mo-gen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de coöperatie worden vermenigvuldigd of verspreid of beschik-baar gesteld worden binnen de organisatie van de opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Your Life Support Academy wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gedeclareerd bedrag in verband met de opdracht of dienst of (info)training, waarin zich de tekortkoming voordoet, en in elk geval tot het bedrag dat zijn verzekering uitkeert in voorkomend geval. Voor opdrachten met een looptijd van langer dan 2 maanden, geldt dat de aansprakelijkheid van Your Life Support Academy wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gemiddeld per maand gedeclareerd bedrag.
 2. Your Life Support Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Your Life Support Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Your Life Support Academy is niet aansprakelijk indien opdrachtgever het door Your Life Support Academy geleverde product of advies niet geheel toepast, aanwendt, vervreemdt of anderszins gebruikt op de manier zoals door Your Life Support Academy is voorgeschreven of geadviseerd. Ook indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het geleverde product of advies, vervalt elke aansprakelijkheid van Your Life Support Academy voor tekortkomingen daarvan.
 5. Your Life Support Academy is niet aansprakelijk voor schades als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever de Your Life Support Academy niet terstond na het ontdekken van de tekortkoming dan wel binnen de termijn dat hij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken op de hoogte stelt van de aanwezigheid daarvan.

 

Artikel 17: Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Your Life Support Academy van alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de Your Life Support Academy toerekenbaar is. Indien de Your Life Support Academy. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever verplicht om haar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen of na te laten dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Bij gebreke aan dergelijk handelen of nalaten is Your Life Support Academy gerechtigd om zelf de nodige maatregelen te treffen, zonder dat zij daar-voor de opdrachtgever eerst in gebreke hoeft te stellen. Alle kosten en schade die door Your Life Support Academy in dat verband worden gemaakt, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtgever aan de Your Life Support Academy verzoekt goederen zoals digitale bestanden en/of instructies aan een derde te verstrekken, dan geschiedt dit buiten de verantwoordelijkheid van de Your Life Support Academy en derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever. De zorgplicht ligt uitdrukkelijk bij de opdrachtgever in een dergelijke situatie.

Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

Artikel 18: Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst met Your Life Support Academy te vervreemden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Your Life Support Academy
 2. Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aan-sprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen onder de onderhavige voorwaarden, ongeacht de te-naamstelling van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur.

 

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Geschillen zullen in eerste instantie zoveel mogelijk in der minne worden opgelost. Indien dit niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 2. Een geschil is ook aanwezig indien één partij dit aanwezig acht.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor opdrachten waarbij aan één of meerdere verbintenissen door partijen geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of die waarbij producten of diensten of trainingen of andere materiaal van in het buitenland gevestigde ondernemingen worden afgenomen.

 

Artikel 20: Disclaimer
Your Life Support Academy is een Business School of Life en biedt op zijn platform, www.ylsa.nl, in samenwerking met businesspartners zijn producten, diensten en trainingen aan. De algemene voorwaarden inclusief de disclaimer zijn integraal van toepassing op www.ylsa.nl en op alle diensten van onze organisatie.

Artikel 21: Fouten
Ondanks de constante zorg en aandacht die Your Life Support Academy besteedt aan de samenstelling van de trainingen op www.ylsa.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.ylsa.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen wor-den. We raden u altijd aan een (natuurgeneeskundige) arts te raadplegen als u gezondheidsklachten hebt. Your Life Support Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie.

Artikel 22: Inhoud
Beweringen en meningen, geuit in de trainingen van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijker-wijs) die van de redactie. Your Life Support Academy kan er niet voor instaan dat de informatie op www.ylsa.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zon-der enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artikel 23: Raadpleeg altijd uw huisarts
Your Life Support Academy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Your Life Support Academy -site of trainingen op de site die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in trainingen op de site. Your Life Support Academy adviseert u altijd bij twijfel of de adviezen geschikt zijn voor u contact op te nemen met uw huisarts of andere gediplomeerde specialisten.

Artikel 24: Online
Your Life Support Academy zal zich inspannen om de beschikbaarheid van www.ylsa.nl zo groot mogelijk te doen zijn evenals om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Your Life Support Academy is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Your Life Support Academy -site te kunnen raadplegen. Your Life Support Academy behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door der-den aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van Your Life Support Academy Eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Artikel 25: Klikgedrag
Op de site van Your Life Support Academy worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de in-richting van de site te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Your Life Support Academy haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Artikel 26: Gebruik van Cookies
Your Life Support Academy maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Your Life Support Academy maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Your Life Support Acade-my U.A.-site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt www.ylsa.nl gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze site u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan Your Life Support Academy herkennen welke modules u wel of niet gevolgd hebt. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de trainingen volgen, echter dan zonder het gemak op herkenning.

Artikel 27: Anoniem
U kunt de trainingen anoniem volgen. Your Life Support Academy zal nimmer uw persoonsge-gevens doorgeven aan derden.

Artikel 28: Nieuwsbrief
Your Life Support Academy behoudt het recht voor u maximaal een keer per week te informeren over (nieuwe) trainingen, producten en/of diensten. Iedere klant krijgt deze nieuwsbrief, maar kan ook eenvoudig uitschrijven.

Artikel 29: Auteursrecht
Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie. Your Life Support Academy behoudt het recht -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Your Life Support Academy behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op Your Life Support Academy -site geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden. Your Life Support Academy heeft het recht door derden ingezonden materiaal vrij van rechten te gebruiken in uitgaven van Your Life Support Academy. en/of uitgaven die Your Life Support Academy in opdracht verzorgt. Een bezoeker/ster van www.ylsa.nl mag geen auteurs-rechtelijke beschermde werken of andere in Your Life Support Academy -site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Your Life Support Academy. (ook niet via een eigen netwerk). Uitzondering zijn de promotiefilms op de trainingspagina’s die openbaar staan. Deze mag u delen op uw eigen pagina’s zonder toestemming vooraf. Bij twijfel neem hiervoor con-tact op met info@ylsa.nl.

ONZE KRACHT

24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar op je laptop, tablet en smartphone. Elke opleiding volgen in je eigen tempo en op elke plaats. Veel van onze opleidingen kun je afsluiten met een certificaat en wij werken met zeer goed betaalbare jaarabonnementen!

ONZE MISSIE

Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs die een leven lang leren ondersteunt. Voor iedereen bereikbaar en voor een betaalbare prijs.  Lees verder>>

ONS DOEL

Ons doel is om permanent leren voor iedereen mogelijk te maken, zodat je jezelf in elke levensfase kunt blijven door ontwikkelen. Het versterken van je persoonlijke ontwikkeling, je vitaliteit en je gezondheid komen op een goede manier aan de orde.

top
© Copyright 2020 YLSA - Business school for Life